ما تمام سعی خود را بر آن گذاشته ایم که سرور های هلند با بالاترین کیفیت ممکن ؛ از قلب کشور هلند، به شما تحویل داده شود .

اما اگر این سرور نتوانست نیاز شما و نتیجه دلخواه شما را بدهد ؛ ما این سرور را میتوانیم در صورت امکان با سایر سرور های موجود وب داده تعویض کنیم تا شما را به نتیجه دلخواه تان برسانیم .