بله ، شما بعد از تحویل سرور می توانید تمامی موارد مورد نیازتان را روی سرور نصب کنید .

در صورتی که سیستم عامل انتخاب شده توسط شما برای کنترل پنل مورد نظرتان مناسب باشد بدون هیچ گونه مشکل می توانید ، کنترل پنل مورد نظرتان را نصب کنید .