همان طور که در متن صفحه ذکر شد ، خیر امکان سفارش آی پی اضافه بر روی سرور های ابری لیزوب وجود ندارد و در صورتی که نیاز به سروری با چند آی پی دارید می توانید یکی از سرور های NVMe آلمان را سفارش دهید .