بله ! شما میتوانید بعد از خرید سرورتان به هر کدام از پلان های بعدی که مایل هستید ارتقا یابید .

برای اینکار کافیست ، از ناحیه ی کاربری درخواست ارتقا را ایجاد کنید تا فاکتور مابه تفاوت  برای شما ایجاد شود .