هاست بک آپ

Backup-100GB

تحویل آنی و اتوماتیک کلیه پلان های بک آپ
تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی
ارائه کنترل پنل دایرکت ادمین برای سهولت مدیریت سرویس
و امکانات قدرتمند و نامحدود دیگر ...

 • 100 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ! پهنای باند ماهیانه
backup-200GB

تحویل آنی و اتوماتیک کلیه پلان های بک آپ
تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی
ارائه کنترل پنل دایرکت ادمین برای سهولت مدیریت سرویس
و امکانات قدرتمند و نامحدود دیگر ...

 • 200 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ! پهنای باند ماهیانه
Backup-300GB

تحویل آنی و اتوماتیک کلیه پلان های بک آپ
تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی
ارائه کنترل پنل دایرکت ادمین برای سهولت مدیریت سرویس
و امکانات قدرتمند و نامحدود دیگر ...

 • 300 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ! پهنای باند ماهیانه
Backup-400GB

تحویل آنی و اتوماتیک کلیه پلان های بک آپ
تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی
ارائه کنترل پنل دایرکت ادمین برای سهولت مدیریت سرویس
و امکانات قدرتمند و نامحدود دیگر ...

 • 400 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ! پهنای باند ماهیانه
Backup-500GB

تحویل آنی و اتوماتیک کلیه پلان های بک آپ
تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی
ارائه کنترل پنل دایرکت ادمین برای سهولت مدیریت سرویس
و امکانات قدرتمند و نامحدود دیگر ...

 • 500 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ! پهنای باند ماهیانه
Backup-1TB

تحویل آنی و اتوماتیک کلیه پلان های بک آپ
تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی
ارائه کنترل پنل دایرکت ادمین برای سهولت مدیریت سرویس
و امکانات قدرتمند و نامحدود دیگر ...

 • 1000 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ! پهنای باند ماهیانه
Backup-2TB

تحویل آنی و اتوماتیک کلیه پلان های بک آپ
تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی
ارائه کنترل پنل دایرکت ادمین برای سهولت مدیریت سرویس
و امکانات قدرتمند و نامحدود دیگر ...

 • 2000 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ! پهنای باند ماهیانه
Backup-4TB

تحویل آنی و اتوماتیک کلیه پلان های بک آپ
تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی
ارائه کنترل پنل دایرکت ادمین برای سهولت مدیریت سرویس
و امکانات قدرتمند و نامحدود دیگر ...

 • 4000 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ! پهنای باند ماهیانه