هاست دانلود

DL-50gb

هاست دانلود با فضای 50 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-100gb

هاست دانلود با فضای 100 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-200gb

هاست دانلود با فضای 200 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-300gb

هاست دانلود با فضای 300 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-500gb

هاست دانلود با فضای 500 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-1tb

هاست دانلود با فضای 1000 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-2tb

هاست دانلود با فضای 2000 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-3tb

هاست دانلود با فضای 3000 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

4TB

چهار ترابایت هاست دانلود

6TB

6 TB هاست دانلود