22ژوئن2014

تنظیم Windows Mail

تنظیم Windows mail برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Windows mail را باز کنید . 2- منوی Tools را کلیک کنید و گزینه Accounts را انتخاب کنید . 3- گزینه […]

ادامه مطلب
22ژوئن2014

تنظیم thunderbird 3.0

تنظیم Thunderbird3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1-Thunderbird را باز کنید . 2- از منوی File بر روی قسمت new کلیک کرده و سپس بخش Message را انتخاب کنید. ویا […]

ادامه مطلب
22ژوئن2014

تنظیم Thunderbird 2.0

تنظیم Thunderbird2.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Thunderbird را باز کنید . 2- منوی Tools را کلیک کنید و گزینه Account settings را انتخاب کنید . 3- گزینه Add […]

ادامه مطلب
22ژوئن2014

تنظیم Thunderbird 0.x

تنظیم Thunderbird برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Thunderbird را انتخاب نمایید واز منوی Tools گزینه Account settingsرا باز کنید. 2- Email account را انتخاب کرده وگزینه Next را کلیک […]

ادامه مطلب
22ژوئن2014

تنظیم The bat

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1-the bat را باز نمایید. 2- از تب Account گزینه New را انتخاب نمایید . 3- نام فولدری را که آدرس Email شما در آن ذخیره شده است را واردنمایید و گزینه Next را کلیک […]

ادامه مطلب
22ژوئن2014

تنظیم Outlook Express

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Outlook Express خود را باز کنید. 2- منوی Tools را باز نموده و گزینه Accounts را انتخاب کنید . 3- بر روی دکمه Add و سپس گزینه Mail کلیک کنید . 4- نام خود […]

ادامه مطلب
22ژوئن2014

تنظیم Outlook 2007

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Outlook2007 خود را باز کنید . 2- از منوی Tools گزینه Account Settings را انتخاب کنید . 3- در تب Email گزینه New را انتخاب کنید . 4- اگر می خواهید از Email Service […]

ادامه مطلب
22ژوئن2014

تنظیم Outlook 2003

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Outlook را باز کنید . 2- منوی Tools را باز کنید گزینه Email account را انتخاب کنید . 3- َAdd email account را کلیک کنید و سپس گزینه Next را بزنید . 4- pop3 […]

ادامه مطلب
22ژوئن2014

تنظیم Outlook 2002

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- out look را باز کنید . 2- منوی Tools را کلیک کنید و سپس گزینه Accounts را انتخاب کنید . 3- گزینه Add و سپس گزینه Mail را کلیک کنید . 4- نام خود […]

ادامه مطلب