آیا سرور مجازی بورس برای سرخطی زدن کافی است؟

موفقیت در سرخطی بورس

برای موفقیت در سرخطی بورس و ارسال سفارش در صف های خرید میلیونی عرضه اولیه،  قطعا یک ربات سرخطی می تواند به شما کمک کند. ربات ها کدهای هستند که سفارش شما را با سرعت فراوان در لحظه های اول ارسال میکند و احتمال قرار گرفتن در اول صف را چندین برابر میکند . اگر…