Chat with us, powered by LiveChat

پارتیشن های بیشتر برای Home در Directadmin

Quotas on a 2nd /home partition

در مسیر:

1
/etc/fstab

مشابه مسیر / مقادیر usrquota,grpquota را برای /home2 تنظیم می نماییم.

fstab پارتیشن های بیشتر برای Home در Directadmin

و سپس دستور زیر را اجرا می نماییم:

1
2
/usr/sbin/repquota /home2
/sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avugm; /sbin/quotaon -a;

سپس به مسیر زیر بروید:

1
/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

خط زیر را اضافه نمایید:

1
2
ext_quota_partitions=/home2
count_email_usage=2

در صورت وچود چند پارتیشن به این صورت عمل کنید:

1
ext_quota_partitions=/home2,/home3,/home4

در صورتی که می خواهید از این پس user  های جدید در مسیر /home2  ایجاد شوند در مسیر:

1
/etc/default/useradd

تغییر زیر را ایجاد نمایید:

1
HOME=/home2

سپس برای امکان ارسال ایمیل باید فایل exim.conf  را ویرایش نمایید و خط های زیر را :

1
2
3
{exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}}
directory = /home/$local_part/Maildir/
directory = /home/${lookup{$domain}lsearch*{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/imap/${domain}/${local_part}/Maildir

بصورت زیر:

1
2
3
{exists{${extract{5}{:}{${lookup{${lookup{$domain}lsearch*{/etc/virtual/domainowners}{$value}}}lsearch{/etc/passwd}{$value}}}}/.spamassassin/user_prefs}}
directory = "${extract{5}{:}{${lookup{$local_part}lsearch{/etc/passwd}{$value}}}}/Maildir/"
directory = "${extract{5}{:}{${lookup{${lookup{$domain}lsearch*{/etc/virtual/domainowners}{$value}}}lsearch{/etc/passwd}{$value}}}}/imap/${domain}/${local_part}/Maildir"

تغییر دهید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .