Chat with us, powered by LiveChat

نصب XML-php در Directadmin

Install Dom-XML in Directadmin

برای نصب  XML و  XSL روی سرور بصورت زیر عمل کنید:

1
yum install libxml2-devel libxslt-devel libgcrypt-devel

وارد مسیر زیر شوید:

1
nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5

در صورتی که از SuPHP استفاده می نمایید وارد مسیر زیر شوید:

1
nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php5

و خطوط زیر را به انتهای فایل اضافه نمایید:

1
2
3
4
--with-dom=/usr/lib/local \
--with-dom-exslt=/usr/local/lib \
--with-dom-xslt=/usr/local/lib \
--with-xsl

فایل را ذخیره نمایید و دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
./build clean
./build php n

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .