نصب ImageMagick در Directadmin

ImageMagick Install in Directadmin

ابتدا دستورات زیر را اجرا کنید.

1
2
yum install ImageMagick
yum install ImageMagick-devel

سپس دستورات زیر را اجرا نمایید.

1
2
3
4
5
6
7
8
cd /usr/local/src
wget http://pecl.php.net/get/imagick-3.0.1.tgz
tar zxf imagick-3.0.1.tgz
cd imagick-3.0.1
phpize
./configure
make
make install

در پایان مسیر نصب extension نمایش داده می شود این مسیر را باید در فایل php.ini و قسمت extension_dir اضافه نمایید.

کد زیر را نیز به انتهای فایل php.ini سرور اضافه کنید.

1
extension=imagick.so

در پایان سرویس Apache را restart نمایید.

1
service httpd restart

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .