Chat with us, powered by LiveChat

نصب APC در Directadmin

برای نصب APC دستورات زیر را اجرا نمایید.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
yum install autoconf
cd /usr/local/directadmin/custombuild
wget http://pecl.php.net/get/APC-3.1.13.tgz
tar xvzf APC-3.1.13.tgz
cd APC-3.1.13
/usr/local/bin/phpize
./configure --enable-apc --enable-apc-mmap --with-apxs --with-php-config=/usr/local/bin/php-config
make clean
make
make install

سپس مقادیر زیر را در php.ini قرار دهید.

1
2
3
4
5
6
extension=apc.so
apc.enabled=1
apc.shm_size=128M
apc.ttl=7200
apc.user_ttl=7200
apc.enable_cli=1

در صورت لزوم آدرس نصب extention را در مسیر extension_dir در php.ini قرار دهید

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .