Chat with us, powered by LiveChat

مشکل Error connecting to MySQL در Directadmin

Error connecting to MySQL

در صورتی که با خطای زیر مواجه می شوید:

 

 

1
Error connecting to MySQL: Access denied for user: 'da_admin@localhost' (Using password: YES)

 

 

 

دستورات زیر را اجرا نمایید:

 

1
/etc/init.d/mysqld stop

 

 

1
mysqld_safe --skip-grant-tables

 

 

1
mysql -uroot -p

 

پسوورد root  را وارد نمایید.

 

1
use mysql
1
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO da_admin@localhost IDENTIFIED BY 'newdapass'WITH GRANT OPTION;
1
FLUSH PRIVILEGES;
1
quit

 

سپس:

 

1
/etc/init.d/mysqld start

 

newdapass  پسوورد جدید da_admin  می باشد که باید در فایل زیر نیز ذخیره شود:

 

1
/usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

 

بصورت زیر:

 

1
user=da_admin
1
passwd=newdapass

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .