محدودیت ارسال ایمیل برای هر اکانت

limit the number of emails sent by each user

برای این کار دستور زیر را اجرا می نماییم:

1
echo 300 > /etc/virtual/limit_username

 

 

بجای username  نام کاربری اکانت مورد نظر و بجای مقدار 300 تعداد دلخواه تعداد ایمیل مجاز ارسال روزانه را وارد می نماییم.

سپس دستورات زیر را اجرا می نماییم:

1
echo user_can_set_email_limit=1 >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
1
/etc/init.d/directadmin restart

در صورتی که به ارسال spam  از سرور مشکوک هستید وارد مسیر زیر شوید:

1
cd /var/log/exim

و دستور زیر را اجرا نمایید:

1
grep 'A=login:' mainlog* | less

این دستور تمام ایمیل های ارسالی از smtp سرور را نمایش میدهد

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .