خطای Proftpd dead but subsys locked

Proftpd dead but subsys locked

در صورتی که با خطایProftpd dead but subsys locked مواجه می شوید ابتدا دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
/etc/init.d/proftpd stop
1
/etc/init.d/xinetd stop
1
rm -f /var/lock/subsys/proftpd

 

 

1
/etc/init.d/proftpd start
1
/etc/init.d/xinetd start

 

در صورتی که با دستورات بالا مشکل سرویس FTP  برطرف نگردید وارد مسیر زیر شوید:

1
cd /usr/local/directadmin/custombuild

و دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
./build update
1
./build proftpd

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .