تنظیم Netscape mail 7.x

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Netscape mail 7.x را باز نمایید .

2- از منوی Edit گزینه Mail &Newsgroup Account Settings را انتخاب نمایید .

3- گزینه Add Account را انتخاب کنید و سپس Ok نمایید .

4- گزینه Email Account را انتخاب کنید و سپس دکمه Next را کلیک نمایید .

5- در قسمت Your name نام خود را وارد نمایید .

6- در قسمت Email Address آدرس Email خود را بطور کامل وارد نمایید .
7- POP را انتخاب کنید و Mail.domain.com را در قسمت Incoming server و Outgoing server وارد نمایید .

8-دکمه Next را کلیک نمایید .
9- در قسمتIncoming User name و Outgoing user name آدرس Email خود را وارد نمایید .
10-در قسمت Account name feild یک نام برای Netsacpe mail خود وارد نمایید .
11-گزینه Next و سپس گزینه Finish را کلیک نمایید.
12- از منوی Edit گزینه Mail & Newsgroups Account Settings را انتخاب نمایید.
13- قسمت Use secure connection را انتخاب نکنید و برای قسمت Port عدد 110را وارد نمایید .
14- در قسمت عدد 25 را برای Port وارد کنید .
15- در قسمت Use secure connection گزینه No را انتخاب نمایید .

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .