تنظیم Eudora5.1

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Eudora را باز نمایید .

2- از منوی Tools گزینه optionsرا انتخاب نمایید .

3- از لیست Category گزینه Getting started را انتخاب نمایید .

در قسمت Real name نام کامل خود را وارد نمایید .

در قسمت Returne address آدرس Email خود را بطور کامل وارد نمایید .

Mail.domain.com را در قسمت (Mail server (incoming وارد نمایید .

در قسمت Login name آدرس Email خود را وارد نمایید .

Mail.domain.com را در قسمت ( SMTP server (outgoing وارد نمایید و سپس گزینه Allow authentication را انتخاب نمایید.

4- از لیست Category گزینه Checking mail را انتخاب نمایید .

اطلاعاتی که وارد می کنید باید بر اساس تنظیمات بخش Getting started باشد .

در قسمت Secure Sockets when Receiving باید Required Alternate Port را انتخاب نمایید .

5- از لیست Category گزینه Incoming mail را انتخاب نمایید .

اطمینان حاصل کنید که گزینه های Leave mail or server و Skip messages over 40k in size انتخاب نشده اند .

برای بخش Authentication style گزینه Password را انتخاب نمایید .

6- از لیست Category گزینه Sending mail را انتخاب نمایید .

گزینه Allow authentication را انتخاب نمایید .

در قسمت Secure Sockets when Receiving باید Required Alternate Port را انتخاب نمایید و گزینه Ok را کلیک نمایید .

7- گزینه Ok را کلیک نمایید وبا کلیک کردن File و سپس Check mail صحت تنظیمات خود را بررسی نمایید .

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .