تنظیم The bat

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1-the bat را باز نمایید.

2- از تب Account گزینه New را انتخاب نمایید .

3- نام فولدری را که آدرس Email شما در آن ذخیره شده است را واردنمایید و گزینه Next را کلیک نمایید.

4- نام خود را واردنمایید .

5- آدرس Email خود را بطور کامل واردنمایید و گزینه Next را کلیک کنید .

6- پروتکل POP3 راانتخاب نمایید.

7- در قسمت Server Address باید Mail.domain.com را وارد نمایید.

8- گزینه My smtp server requires authentication for sending mail را انتخاب نمایید .

9- گزینه Next را کلیک نمایید.

10-آدرس Email خود را بطور کامل وارد نمایید.

11-در قسمت بعد رمز عبور خود را وارد کنید .

12- گزینه Next را کلیک نمایید .

13- روش اتصال به Internet را انتخاب نمایید.

14- گزینه Next را کلیک نمایید .

15-از قسمت بعد گزینه Yes را کلیک نمایید . پنجره Account Settingظاهر میشود .

16-نام و آدرس Email خود را بررسی نمایید.

17- از پنجره Account Settings تب Send Mail را باز نمایید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .