تغییر مالکیت (ownership) یک لینک(symlink)

برای تغییر مالکیت یک فایل لینک شده از دستور زیر استفاده نمایید:

chown -h user:group SymlinkFile

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .