بروز کردن exim.conf

How to update your exim.conf

گاهی ارسال ایمیل با مشکل مواجه است و ایمیل های ارسالی شما بدرستی ارسال نشده و با خطا مواجه می شود.

ابتدا بررسی نمایید IP  سرور در blacklist  قرار نگرفته باشد.

تنظیمات DNS سرور از قسمت resolv.conf  و دامنه هارا از Dns Management  بررسی نمایید.

 سپس تنظیمات exim  را update  نمایید، برای اینکار دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
4
5
6
7
8
wget -O /etc/exim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.conf
wget -O /etc/exim.pl http://files.directadmin.com/services/exim.pl
chmod 755 /etc/exim.pl
cd /etc/virtual
touch blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders
if [ ! -e limit ]; then echo 0 > limit; fi
mkdir -p usage
chown mail:mail limit blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders limit usage

سپس exim  را restart نمایید:

1
service exim restart

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .