Chat with us, powered by LiveChat

آموزش Configure Backup

شما در این گزینه می توانید روشهای Backup گیری را واین که فایل Backup شما کجا ذخیره شود را تعیین کنید.

1. Backup Status : شم ادر این گزینه می توانید Backup را فعال یا غیر فعال کنید.

نکته : برای فعال کردن گزینه ها Enable را انتخاب کنید و برای غیر فعال کردن گزینه ها Disable را انتخاب کنید.

2. Backup Interval : شما در این گزینه می توانید Backup گیری خود را زمان یندی کنید.

3. Backup Retention : شما در این گزینه می توانید تعیین کنید که چه مقدار زمان فایلهای Backup شما نگهداری شود.

4. Days to Run Backup : شمادر این گزینه می توانید تعیین کنید که چه روزهایی Backup گیری انجام شود.

5. Remount/Unmount Backup Drive : شما در این گزینه می توانید تعیین کنید که درایو مجازی برا Backupگیری وصل باشد یا نه.

6. Backup Accounts : شما در این گزینه می توانید تعیین کنید که از Account ها Backup گرفته شود یا نه.

7. Compress Account Backups : شما در این گزینه می توانید تعیین کنید که فایل Backup فشرده شود یا نه.

8. Backup Configuration Files : شما در این گزینه می توانید تعیین کنید که تنظیمات فایلها هم Backup شود یا نه.

9. Backup SQL Databases : شما در این گزینه می توانید تعیین کنید که بانک اطلاعات SQL هم Backup گرفته شود یانه.

10. Backup Type : شما در این گزینه می توانید نوع Backup را تعیین کنید که در حالت Standard در خود سرور Backupمی گیرد و در حالت Remote FTP فایل Backup شما در فضای FTP ساخته می شود.

11. Remote FTP Host : شما در این گزینه می توانید در این کادر آدرس FTP فضای Backup گیری خود را وارد کنید.

12. FTP Backup User : شما در این گزینه می توانید شناسه FTP فضای Backup گیری را وارد کنید.

13. FTP Backup Password : شما در این گزینه می توانید رمز عبور FTP فضای Backup گیری را وارد کنید.

14. FTP Backup Directory : شما در این گزینه می توانید نام پوشه ای از FTP که درآن فضا می خواهید Backup گیری صورت گیرد را وارد کنید.

15. FTP Backup Passive Mode : این گزینه موقعی برای شما مفید است که سور شما پشت Firewall باشد یا ساخت فایل Backup در FTP با موفقیت انجام نگیرد.

16. Backup Destination : شما در این گزینه می توانید نام پوشه ای از هار سرور خود را برای Backupگیری تعیین کنید.

17. Select Specific Users : شما در این گزینه می توانید Account هایی که می خواهید از آن Backup بگیرید را انتخاب کنید.

18. روی دکمه Save کنید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .